هیات علمی و نحوه داوری مقالات

فرآیند داوری مقالات

ارسال 3 فایل چکیده پارسی، چکیده انگلیسی و اصل مقاله (اصل مقاله یا به زبان پارسی و یا انگلیسی) الزامی می باشد.

داوری مقالات انگلیسی

اگر مقاله را به زبان انگلیسی ارسال نموده باشید نیازمند حداقل نمره از جانب دو داور می باشد، داوران پس از داوری نظر خود مبنی بر پذیرش یا ویرایش را اعلام می‌دارند که پس از تایید دبیر علمی قابل مشاهده است.

داوری مقالات پارسی

مقالاتی که به زبان پارسی ارسال نموده شود در دو بخش چکیده انگلیسی و اصل مقاله پارسی حداقل توسط دو داور مورد داوری قرار می گردد. نظر داوران مبنی بر پذیرش یا ویرایش پس از تایید دبیر علمی قابل مشاهده است.

پذیرش

مقاله مورد پذیرش داوران قرار گرفته است، با تایید و موافقت کمیته علمی کنفرانس جهت ارزیابی موسسات داخلی کشور ایران، سطح پذیرش و صدور گواهی برای مقالات پارسی زبانان oral (سطح شفاهی یا سخنرانی) می‌باشد.

اصلاحیه

نظر داور در پنل کاربری قابل مشاهده است و پژوهشگر ملزم می‌باشد اصلاحات مدنظر داور را انجام و مجددا مقاله پس از انجام اصلاحات توسط داور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رد مقاله

در این وضعیت مقاله از سوی داوران ریجکت گشته است و از روند مقالات کنفرانس خارج می‌گردد.

عضویت در کمیته علمی کنفرانس​

دبیرخانه کنفرانس از اساتید دانشگاهی که مایل به همکاری در کمیته علمی کنفرانس می‌باشند جهت داوری مقالات دعوت بعمل می‌آورد، اساتید گرامی جهت عضویت در کمیته علمی می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.